Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van FLEXMO B.V., statutair gevestigd te Wateringen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63445069.

Art. 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en elke met ons afgesloten overeenkomst betrekking hebbend op de verkoop van producten, het verrichten van diensten of een combinatie van beide.
1.2 Afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend, indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Art. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Een naar aanleiding van een aanbieding onzerzijds door afnemer aan ons verstrekte opdracht kan binnen 7 werkdagen na ontvangst van de opdracht door ons worden geweigerd; overeenkomsten binden ons slechts na uitdrukkelijk schriftelijke bevestiging, dan wel nadat met feitelijke uitvoering van die overeenkomst door ons een aanvang is gemaakt.

Art. 3 Prijzen
3.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en gebaseerd op levering af fabriek/werkplaats/magazijn, terwijl deze worden vastgesteld naar de op de dag van verzending bij ons algemeen geldende prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Emballage- en transportkosten zijn nimmer inbegrepen bij de opgegeven prijzen. Wij zijn gerechtigd deze kosten separaat op de factuur in rekening te brengen.
3.3 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de tot stand-koming van de overeenkomst geldende invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten in het gebied van oorsprong, vrachttarieven, verzekeringspremies, belastingen en andere overheidslasten.
3.4 Indien in één of meer der in lid 3 genoemde factoren wijzigingen optreden voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd de genoemde prijzen op billijke wijze te onzer beoordeling aan te passen. Indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten der overeenkomst door ons wordt verhoogd, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.5 Bij elke overeenkomst zal een herziening van de koersen in één of meer valuta's waarop de totstandkoming en/of uitvoering van die overeenkomst gebaseerd is, ons naar keuze het recht geven de prijs te wijzigen, dan wel de order te annuleren.

Art. 4 Feitelijke levering van zaken en diensten
4.1 Levering van zaken geschiedt af fabriek/werkplaats/magazijn. De zaken of materialen worden op ons terrein c.q. de bedrijfsruimte ter beschikking gesteld aan de afnemer, die voor inlading van de zaken of materialen zorgdraagt. De inlading en het vervoer van de zaken of materialen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 In geval van het verrichten van diensten draagt de afnemer er zorg voor dat al hetgeen voor de uitvoering van onze werkzaamheden naar onze mening noodzakelijk aanwezig is, ons ter beschikking is gesteld en wordt gehouden. Afnemer staat er in voorkomende gevallen voor in dat wij gerechtigd zijn om werkzaamheden te verrichten in en aan de zaak waar wij zaken inbouwen.
4.3 Indien door ons werkzaamheden worden uitgevoerd buiten ons eigen bedrijf staat de afnemer ervoor in dat onze medewerkers hun werkzaamheden kunnen verrichten op de normale werkuren en daarbuiten, indien wij de afnemer tijdig hebben medegedeeld dat werk buiten de normale werkuren geboden is. Afnemer draagt zorg voor een ongestoorde aan- en afvoer, opslag en voorziening van elektra en andere krachtbronnen en alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, zonder dat aan één en ander kosten zijn verbonden.

Art. 5 Levertijd van zaken en diensten
5.1 De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, zijn vrijblijvend en dragen in geen geval een fataal karakter.
5.2 Indien de overeengekomen levertijd buiten overmacht met meer dan 3 maanden wordt overschreden, dan wel wij in gebreke zijn met levering, zijn de afnemer en wij beide gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, zonder dat een van beide recht op of plicht tot schadevergoeding zal hebben, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
5.3 De levertijd gaat in, nadat alle voor de uitvoering benodigde gegevens door ons van de opdrachtgever zijn ontvangen en wij in staat zijn gesteld met de werkzaamheden een aanvang te nemen en bovendien over betaling van zaken en/of diensten een regeling is getroffen indien dat naar ons oordeel noodzakelijk is.
5.4 Indien zaken, materialen en grondstoffen of gereedschappen na kennisgeving niet binnen twee weken door de afnemer worden afgehaald, zijn wij gerechtigd aan de afnemer stallingkosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen.

Art. 6 Betaling
6.1 Alle kosten vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de afnemer.
6.2 Afnemer is verplicht de gehele koopprijs te voldoen, alvorens tot inlading van de zaken wordt overgegaan, dan wel een voor ons acceptabele zekerheid te stellen. In geval van inbouw door ons van zaken in een andere zaak zijn wij gerechtigd retentierecht uit te oefenen op die andere zaak - ook als deze eigendom is van een derde - totdat alle facturen door de afnemer zijn voldaan.
6.3 De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden. Plaats van betaling is ons kantoor of een ander door ons op te geven betaaladres of bankrekeningnummer.
6.4 Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige ingebrekestelling recht op betaling door de afnemer van 1% rente van het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan waarmee de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden. Tevens is de afnemer bij niet tijdige betaling een boete verschuldigd à 10% van de openstaande hoofdsom.
6.5 Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten, als zijnde kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub c BW, volledig voor rekening van de afnemer. Als voldoende bewijs voor gemaakte kosten geldt de declaratie van de door ons ingeschakelde advocaat of (rechtskundig) adviseur.
6.6 Wij zijn gerechtigd - indien hiertoe naar ons oordeel aanleiding bestaat - zonder voorafgaande ingebrekestelling leveringen op te schorten c.q. niet uit te voeren dan wel de overeenkomst te ontbinden, zolang door afnemer de koopprijs niet voor de inlading is voldaan, dan wel niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld dan wel andere verplichtingen jegens ons door de afnemer niet zijn nagekomen.
6.7 Ongeacht aanwijzing van de afnemer kunnen wij betalingen doen strekken op voldoening van de oudste vordering van ons op de afnemer.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van door ons te leveren zaken, gaat eerst op de afnemer over, zodra deze alles heeft voldaan, hetgeen hij aan ons ter zake van de levering van die zaken verschuldigd is, daaronder begrepen de koopprijs, hetgeen verschuldigd is voor verrichte diensten en eventuele rente en kosten.
7.2 Inbouw c.q. montage door ons van zaken in een andere zaak doet de ingebouwde zaken niet bestanddeel worden van die andere zaak. Het eigendomsvoorbehoud van het vorige lid blijft onverkort gelden.
7.3 Zolang op de afnemer jegens ons ter zake van de levering van zaken en/of diensten nog enige verplichting rust dient de afnemer op ons eerste verzoek de aan hem geleverde zaken en/of de zaak waarin door ons zaken zijn ingebouwd aan ons ter beschikking te stellen.
7.4 De afnemer staat er voor in dat een zaak waarin wij zaken inbouwen voor tenminste de duur van 6 maanden na afsluiting van de overeenkomst in de macht van de afnemer blijft.

Art. 8 Aansprakelijkheid
8.1 Zowel wij als ondergeschikte en niet- ondergeschikte hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, behoudens indien van opzet of grove schuld sprake is. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid naar hoogte beperkt tot de factuurprijs van de zaken of verrichte diensten waarvoor of als middellijk gevolg waarvan wij worden aangesproken.
8.2 Afnemer moet ons vrijwaren van aanspraken van derden op grond van feiten of omstandigheden waarvoor wij jegens afnemer niet of niet volledig aansprakelijk zouden zijn, indien afnemer ons zou hebben aangesproken. In het bijzonder moet afnemer ons vrijwaren van aanspraken van de rechthebbenden op zaken, waarin wij ten behoeve van afnemer zaken hebben
ingebouwd.

Art. 9 Meerwerk
9.1 In geval van noodzakelijk gebleken uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden - resulterend in meerwerk - zullen wij aan onze afnemer hiervoor een aanvullende aanbieding doen.
9.2 Wij zullen - nadat de in het vorige lid bedoelde aanvullende aanbieding door ons is gedaan - onze werkzaamheden mogen opschorten totdat tussen ons en de afnemer overeenstemming bestaat over de voorwaarden waaronder het meerwerk plaatsvindt. Bij uitblijvende overeenstemming over meerwerk zijn wij gerechtigd de werkzaamheden te beïndigen en de opdracht als beïndigd te beschouwen.
9.3 Op de aanvullende overeenkomst als in de vorige leden omschreven zijn deze voorwaarden integraal van toepassing.

Art. 10 Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog(-sgevaar), oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere storingen bij ons of onze leveranciers, vertraagde levering van de door ons benodigde gereedschappen, materialen, grond- of hulpstoffen en - in het algemeen - iedere omstandigheid tengevolge waarvan nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

Art. 11 Modellen
11.1 Door ons vervaardigde tekeningen blijven ons eigendom, ook al zijn daarvoor kosten berekend en/of betaald. De afnemer zal de tekeningen niet aan derden ter hand stellen of tonen; hij zal ze tevens niet kopiëren. Wij blijven intellectueel eigendomsrechthebbende ter zake door ons vervaardigde tekeningen, modellen en inrichtingen.

Art. 12 Slotbepalingen
12.1 Op iedere met ons gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, behoudens in geval van de dwingendrechtelijke bevoegdheid van een kantongerecht elders.